ELEKTRO CELJE, d.d.

NASLOV PODJETJA: Vrunčeva 2a, 3000 Celje

INTERNETNA STRAN: www.elektro-celje.com

E-NASLOV: mojca.potecin@elektro-celje.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 633

Opis organizacije

Poslanstvo podjetja je zanesljiva, kakovostna, stroškovno učinkovita in okolju prijazna oskrba odjemalcev z električno energijo ter izvajanje s tem povezanih storitev.

Elektro Celje, d.d. je del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije in eno izmed petih podjetij za distribucijo električne energije v Sloveniji. Podjetje je od leta 2007 v sodnem registru vpisano kot delniška družba zasebnega prava in opravlja omrežninsko (t.i. regulirano) dejavnost ter z elektroenergetsko infrastrukturo povezane tržne storitve. Elektro Celje, d.d. je lastnik elektroenergetske infrastrukture, ki obsega več kot 13.800 km nizkonapetostnih omrežij, več kot 900 km SN kablovodov, 91 km 110 kV daljnovodov, več kot 2.600 km SN daljnovodov, 18 RTP, 16 RP in več kot 3.500 TP. Podjetje je s 1. 7. 2007 elektroenergetsko infrastrukturo oddalo v najem izvajalcu gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo, družbi SODO, in z njo sklenilo Pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo.

Glavne dejavnosti organizacije

Elektro Celje, d.d. skrbi za upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega sistema ter vzdrževanje, izgradnjo in obnovo elektrodistribucijskih vodov in naprav na območju, ki obsega 4.345 km2 oz. 22 % površine Slovenije, na področju Savinjske, Koroške in Spodnjeposavske regije, s 40 občinami v celoti in dvema delno. Razpršenost vodov in naprav, preko katerih se napaja več kot 170.000 odjemalcev, po skupni dolžini, predstavlja najdaljše omrežje med petimi distribucijskimi družbami v Sloveniji.

Organizacijska struktura in klima

Temelj delovanja pri delu z zaposlenimi je spoštovanje delovno pravne zakonodaje, skrb za varnost in zdravje pri delu ter za primerno delovno okolje. Pri delu ne sledimo le ekonomskim učinkom poslovanja, ampak delujemo v skladu z najvišjimi etičnimi in moralnimi vrednotami ter upoštevamo strokovne standarde delovanja.

Naše vrednote so: Vestnost in poštenost, strokovnost in podjetnost,partnerstvo, spoštovanje in odgovornost, pozitivna komunikacija, enakopravnost, zdrav način življenja,varno delo in varstvo podatkov.

Periodično izvajamo tudi merjenje organizacijske klime s pomočjo vprašalnika SiOK (Slovenska Organizacijska klima), ki omogoča primerjavo med podjetji v Sloveniji in primerjavo z rezultati merjenja organizacijske klime v podjetju iz prejšnjih let. Tako, kot je delovanje našega podjetja teritorialno vezano na področje Slovenije, na področju Savinjske, Koroške in Spodnjeposavske regije, tako imamo tudi organizirane naše enote, s tem, da je sedež podjetja v Celju.

Naša vizija in cilji

Zaposleni in ostali deležniki podjetja želimo, da Elektro Celje, d.d., ostane vodilno podjetje za oskrbo odjemalcev z električno energijo, s tehnološko naprednim elektroenergetskim omrežjem, s čimer bomo prepoznani kot nosilec dviga kakovosti življenja z odgovornostjo do okolja in zaposlenih.

V Elektro Celje so aktivnosti usmerjene v nenehno izboljševanje kakovosti sistema vodenja, katerega osnovni cilj je izpolnjevanje zahtev odjemalcev in ostalih zainteresiranih strani podjetja.

Vzdrževanje in razvoj sistema vodenja je stalna naloga, vodstvo pa se zavezuje, da bodo vsi zaposleni vključeni in seznanjeni s sistemom vodenja. Delovanje sistema vodenja je osnova za zadovoljstvo odjemalcev, ki se zrcali v kakovosti oskrbe z električno energijo in uvajanju novih storitev. Z nenehnim izboljševanjem obstoječega sistema oskrbe z električno energijo so naši napori usmerjeni v povečanje zadovoljstva vseh zainteresiranih strani. Prizadevamo si za izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja, sistema varnosti in zdravja pri delu, sistema ravnanja z okoljem in ostalih vzpostavljenih orodij za vodenje.

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti

Elektromonter, Inženir projektant, Inženir za informacijske storitve, Inženirji s področja elektrotehnike, elektroenergetike za delo na področju razvoja, obratovanja, zaščite in daljinskega vodenja, števčnih meritev, vzdrževanja in inženiringa.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev

Pri načrtovanju novih zaposlitev sledimo politiki zaposlovanja visoko kvalificiranih, ambicioznih in kompetentnih kadrov. Pri tem stremimo v prihodnost, ki tudi v tradicionalni panogi, kot je naša, prinaša pomembne spremembe tehnološkega razvoja. Le tako bomo tudi v prihodnje zagotavljali konkurenčnost, sledili zahtevam in razvoju elektroenergetske stroke ter poslovali v skladu s poslanstvom in vrednotami podjetja.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim

Z vlaganjem v razvoj zaposlenih skrbimo za njihov osebni in profesionalni razvoj, zato smo si zastavili vizijo, da bomo v družbi prepoznani kot nosilec dviga kakovosti življenja z odgovornostjo do okolja in zaposlenih. Zavedamo se, da so uspeh in rezultati družbe odvisni od zaposlenih in njihovega doseganja ciljev, zato je ključna vloga vodij, da vzpodbujajo sodelavce, jih povežejo, uskladijo in seveda ohranjajo ter razvijajo njihove sposobnosti. Pri upravljanju z zaposlenimi skrbimo za ukrepe, ki omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Imamo polni certifikat Družini prijazno podjetje. Veliko pozornost namenjamo področju varnosti in zdravja pri delu. V Elektru Celje, d.d. se zavedamo pomena krepitve zdravja in dobrega počutja zaposlenih Skrbno razvijamo strokovnost, znanje, podjetnost, partnerstvo, spoštovanje in odgovornost.

Letni razvojni pogovori so pomemben instrument ciljnega vodenja in ravnanja s človeškimi viri v sodobnih odličnih organizacijah in v družbi Elektro Celje jih sistematično izvajamo od leta 2014. Periodično izvajamo tudi merjenje organizacijske klime s pomočjo vprašalnika SiOK (Slovenska Organizacijska klima), ki omogoča primerjavo med podjetji v Sloveniji in primerjavo z rezultati merjenja organizacijske klime v podjetju iz prejšnjih let. Za uspešno poslovanje ter razvoj in rast podjetja sta ključnega pomena razvoj intelektualnega kapitala in vzgoja lastnega kadra. Pomembno je pravočasno zaposlovanje novih sodelavcev, ki se kalijo v naši sredini, s svojim znanjem in zavzetostjo pa prispevajo k napredku poslovanja. Smo podjetje z dolgoletno tradicijo in bogatim človeškim kapitalom, zato je, glede na specifiko panoge, pomembno, da upravljamo s strokovnim znanjem, ki se gradi skozi leta. Veliko je praktičnega znanja, ki nastaja na terenu, saj imamo skupine sodelavcev precej dislocirane; pomembno vlogo pri identifikaciji potreb ter prenosu znanja imajo vodje skupin, ki so v večjem delu sodelavci v starejši starostni skupini.

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov