Mestna občina Nova Gorica

NASLOV PODJETJA: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

INTERNETNA STRAN: www.nova-gorica.si

E-NASLOV: 93

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

OPIS ORGANIZACIJE

Nova Gorica je mlado in dinamično evropsko središče. Je upravno, gospodarsko in kulturno središče Goriške regije in jedro čezmejnega somestja s Šempetrom, in Gorico. Je središče ustvarjalnih energij in povezav med Ljubljano, Trstom, Benetkami in Vidmom. Kot inovativno gospodarsko središče širšega obmejnega prostora gradi na odprtosti, multikulturnosti, individualnosti in ustvarjalnosti njenih prebivalcev in je odlična poslovna lokacija za prodorna podjetja iz širšega obmejnega območja.

Nova Gorica je mesto veselja do življenja za vse generacije, zato je še posebej privlačno za mlade družine, ki v mestu najdejo svojo prihodnost in želijo tu živeti, ustvarjati in delati. Mesto ponuja dostopne in kakovostne socialne, zdravstvene, izobraževalne in kulturne storitve. Nova Gorica je tudi zeleno nizkoogljično mesto in eno vodilnih slovenskih mest na področju trajnostne mobilnosti. Učinkovito upravlja z energijo in prostorom. Prostorske možnosti za razvoj zagotavlja z ukrepi trajnostnega urejanja neizkoriščenih in degradiranih površin.

GLAVNE DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE

Mestna občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Občina pri uresničevanju skupnih nalog prostovoljno sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.

Mestna občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, zlasti pa:
• normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
• skrbi za načrtovanje prostorskega razvoja v mestu,
• upravlja občinsko premoženje,
• omogoča pogoje za gospodarski razvoj mestne občine,
• ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega neprofitnega sklada stanovanj,
• skrbi za lokalne javne službe,
• zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost,
• pospešuje službe socialnega varstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
• pospešuje raziskovalno in kulturno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,
• skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja in ohranjanja narave,
• upravlja, gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in druge javne poti, površine za pešce in kolesarje,
• upravlja igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter zagotavlja varnost v cestnem prometu na mestnih cestah in ureja promet v mestu,
• podpira društveno dejavnost in posveča posebno skrb humanitarni in preventivni dejavnosti,
• lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov,
• skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč,
• ureja javni red v mestni občini.

Mestna občina Nova Gorica opravlja tudi z zakonom določene naloge iz drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest, in sicer:
• ureja javni primestni promet na območju mestne občine,
• ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem območju,
• izvaja naloge na področju izvajanja posegov v prostor in graditve objektov na svojem območju,
• podpira razvoj poklicnih in srednjih šol ter višješolskega in visokošolskega študija,
• podpira razvoj dodiplomskega in podiplomskega študija.

VIZIJA IN CILJI

Mestna občina Nova Gorica zasleduje cilje Trajnostne urbane strategije – TUS Nova Gorica 2020. Prepoznava štiri ključne izzive, in sicer pozicioniranje mesta v slovenskem in čezmejnem prostoru, gospodarsko transformacijo z izboljšanjem pogojev za nastajanje, rast in prihod podjetij, še zlasti v panogah s potencialom rasti, pozicioniranje kot idealno lokalno okolje za globalno poslovanje, visoko kakovost bivanja v mestu in učinkovitost urbanih sistemov ter vitalnost mesta in vključevanje meščanov v mestno skupnost.

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov