Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

NASLOV PODJETJA: Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.uiks.gov.si

E-NASLOV: adrijana.jerina@gov.si; barbara.cop@gov.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 900

Opis podjetja

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij skrbi za izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem zagotavljati za družbo, zaprte osebe in za zaposlene varne zapore, ki zagotavljajo možnost resocializacije zaprtim osebam. Uprava deluje na 15 lokacijah po vsej državi, njeno delo vodi generalni direktor. Pristojnosti in delo uprave so razdeljeni med osem notranjih organizacijskih enot: Generalni urad, šest zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom. Nekateri zavodi za prestajanje kazni zapora delujejo tudi na dislociranih oddelkih. Največji zavod za prestajanje kazni zapora je na Dobu, kjer moški obsojenci prestajajo daljše zaporne kazni, od enega leta in pol do trideset let. Edini zapor za ženske se nahaja na Igu. Zavod za mladoletnike je v Celju, regionalni zavodi pa v Kopru, Mariboru in Ljubljani, kjer obsojenci prestajajo kazen zapora do enega leta in pol. Prevzgojni dom, kamor so napoteni vsi mladoletniki z vzgojnim ukrepom, se nahaja v Radečah.

Glavne dejavnosti podjetja

Osnovno poslanstvo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je, da zagotavljamo izvrševanje kazenskih sankcij, prestajanje pripora, kazni zapora, nadomestnega zapora in vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom. Ob tem omogočamo možnost resocializacije zaprtih oseb v družbo. Obravnavo zaprtih oseb organiziramo tako, da posameznike usposabljamo za življenje na prostosti in jih odvračamo od ponavljanja kaznivih dejanj, da bodo po prestani kazni lahko živeli po veljavnih pravnih in moralnih normah. Za družbo, zaprte osebe in zaposlene zagotavljamo varne zapore. Za varnost v zaporu skrbijo vsi javni uslužbenci, predvsem pa je zagotavljanje varnosti naloga pravosodnih policistov.
V Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij skrbimo za celostno uveljavljanje pravic in obveznosti zaprtih oseb ter za razvoj različnih oblik in metod dela z zaprtimi osebami. V zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu smo odgovorni za neposredno izvrševanje kazni zapora, mladoletniškega zapora, zapora, odrejenega v postopku o prekršku, vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom ter za izvrševanje pripora. Skrbimo za zakonitost dela ter zagotavljanje in varovanje človekovih pravic zaprtih oseb, vodimo upravne postopke na prvi stopnji in evidence zaprtih oseb ter zagotavljamo tajnost podatkov, ki jih zbiramo o zaprtih osebah. Izvajamo obravnavo zaprtih oseb, naloge na področju zdravstvenega varstva zaprtih oseb in zagotavljamo materialne pogoje za življenje zaprtih oseb.

Naša vizija in cilji

Vizija Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je razvijati sodoben, human in resocializacijsko usmerjen zaporski sistem. Delujemo za učinkovito izvajanje kazenskih sankcij in vzpostavljanje odličnega javnega zaporskega sistema. Usposobljeno, motivirano in ciljem predano osebje se uspešno spoprijema z izzivi razvijajoče se družbe. Izvajata se uspešna podpora in sodelovanje pri programih socialne reintegracije obsojenih oseb, pri čemer je v ospredju zagotavljanje in ohranjanje njihovega dostojanstva. Zavedamo se, da z aktivnim zaporskim sistemom oblikujemo varnejšo družbo, zato si prizadevamo za pametno, vključujočo in trajnostno družbeno rast.

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti

  • Pravosodni policist – kandidat v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper in Oddelku Nova Gorica.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Delovno razmerje pravosodnega policista – kandidata lahko sklene, kdor izpolnjuje naslednje formalne pogoje: V. stopnja izobrazbe – srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba; znanje uradnega jezika; vozniško dovoljenje B kategorije; državljanstvo Republike Slovenije; ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; imeti morajo ustrezne psihofizične sposobnosti in ne smejo uživati prepovedanih drog; biti morajo varnostno preverjeni in za njih ne smejo obstajati varnostni zadržki.
Od kandidatov in kandidatk za prosta delovna mesta pravosodni policist poleg izpolnjevanja formalnih pogojev pričakujemo predvsem primerne osebnostne značilnosti, da so izgrajene osebnosti, ki imajo smisel za komuniciranje, empatijo in skupinsko delo.
Naša želja je pridobiti kandidate in kandidatke, ki bodo s svojim delom, komunikacijo in zgledom ustvarjali strpne in ustvarjalne medsebojne odnose tako med zaprtimi osebami kot tudi med zaprtimi in uslužbenci. Varnost v najširšem pomenu besede želimo zagotavljati predvsem s primernimi socialnimi odnosi.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

S kandidatom za pravosodnega policista bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas usposabljanja za opravljanje nalog pravosodnega policista, to je do uspešno opravljenega strokovnega izpita, vendar najdlje 18 mesecev. Kandidat za pravosodnega policista v času usposabljanja opravlja pripravništvo in se usposablja za samostojno delo pravosodnega policista. Po uspešno zaključenem usposabljanju in opravljenem strokovnem izpitu s kandidatom sklenemo delovno razmerje za nedoločen čas. Kandidati za pravosodne policiste prejemajo v času usposabljanja pripravniško plačo, v okviru 2. programskega sklopa usposabljanja, ki je namenjeno pridobivanju osnovnih teoretičnih in praktičnih znanj in veščin za opravljanje dela, imajo zagotovljeno brezplačno prehrano in bivanje.

Zaposlenim omogočamo redna izobraževanja in usposabljanja, stabilno delovno okolje, redno plačilo, dinamično delo, vplačilo obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (za pooblaščene uradne osebe zaposlene za nedoločen čas), možnost kariernega napredovanja.

Kategorije:
  • Delodajalci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov