Zavarovalnica Triglav, d.d., Skupina Triglav

NASLOV PODJETJA: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.triglav.si, www.triglav.eu

E-NASLOV:

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 5100+

Opis podjetja

Zavarovalnica Triglav, ustanovljena leta 1900, je matična družba Skupine Triglav, največje zavarovalno-finančne skupine v Sloveniji in regiji Adria ter ene vodilnih v jugovzhodni Evropi. Zavarovalnica Triglav skupaj z odvisnimi in pridruženimi družbami Skupine posluje na sedmih trgih in v šestih državah. Odlikuje jo znanje, izkušnje in odličnost do strank, zaposlenih, delničarjev in drugih deležnikov. Z znanjem, izkušnjami in finančno močjo skrbi za vedno nove generacije zavarovancev in njihovo premoženje.

Glavne dejavnosti podjetja

Ključna stebra poslovanja in glavni strateški dejavnosti Zavarovalnice in Skupine Triglav sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja.

Organizacijska kultura in klima

Zavarovalnica Triglav je organizirana kot zavarovalna delniška družba. Posluje na sedežu družbe ter v organizacijskih enotah, ki delujejo na določenem teritoriju, v območnih enotah, podružnicah, prodajnih skupinah in predstavništvih, doma in v tujini. Na sedežu družbe se izvajajo vse upravljavske funkcije zavarovalnice ter zavarovalne in podporne funkcije za celotno organizacijo.

V Zavarovalnici Triglav vsako leto merimo organizacijsko klimo. Rezultati kažejo, da je klima v podjetju zelo dobra. Zaposleni pozitivno ocenjujejo predvsem stalnost zaposlitve, svoje vodje, neposredne sodelavce, ugled in uspešnost organizacije, delovni čas ter druge pogoje za delo. Glede na rezultate raziskave si prizadevamo za večjo odprtost, več sodelovanja med zaposlenimi v obliki mešanih timov, za več mobilnosti in naklonjenosti spremembam.

Skupina Triglav uveljavlja vse bolj gibko organizacijsko strukturo, ki zagotavlja uspešno ravnotežje med stabilnostjo in dinamičnostjo, na ta način pa znižuje tudi strateška in druga tveganja.

Naša vizija in cilji

Poslanstvo Skupine Triglav je ustvarjanje varnejše prihodnosti, vrednote družbe kot del korporacijske kulture, pa so strokovnost, varnost, enostavnost, odgovornost in sodobnost. Vrednote vsakodnevno uresničujemo v medsebojnih odnosih in odnosih z okoljem. Vodijo nas in povezujejo, hkrati pa so pomemben del naše razlikovalnosti.

Ključne strateške usmeritve Zavarovalnice Triglav do leta 2020 so donosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav, celoviti odnosi s strankami, transformacija poslovanja Skupine Triglav, razvoj sodobne kulture in zavzetih kadrov.

Skupina Triglav je skozi vizijo, vrednote in strateške cilje smelo začrtala svojo pot v smeri sodobne, digitalne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji. Vizija družbe je dinamično razvijati nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja, ter hkrati poslovati dobičkonosno in varno.

Razvoj Zavarovalnice Triglav in celotne Skupine Triglav je odgovoren in trajnostno naravnan.

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti

  • V Zavarovalnici Triglav bomo v prihodnje iskali sodelavce predvsem za naslednja delovna mesta

zavarovalnega zastopnika

Zavarovalni zastopniki v Zavarovalnici Triglav predstavljajo največji delež zaposlenih. Delovno področje zastopnikov je široko in obsega: svetovanje strankam glede ustreznega zavarovalnega kritja, seznanjanje strank z novimi zavarovalnimi storitvami, obnavljanje obstoječih zavarovalnih pogodb ter prodajo novih zavarovanj tako obstoječim kot novim strankam. Delo zavarovalnega zastopnika obsega tudi pomoč strankam pri uveljavljanju pravic iz zavarovalne pogodbe, predvsem pri prijavi nastale škode. Bistveni prednosti pri delu zavarovalnega zastopnika sta samostojno razporejanje delovnega časa in  izjemno stimulativna plača, odvisna od količine in kakovosti dela.

aktuarja

Delo aktuarja je multidisciplinarno delo s poudarkom na znanju statistike matematičnega in računalniškega modeliranja bodočih negotovih dogodkov ter upravljanje s tveganji. Aktuar se ukvarja z vrednotenjem in obvladovanjem tveganj, rešuje finančne probleme in s svojim delom ter svetovanjem prispeva k ustreznim finančnim odločitvam v zavarovalnici. Poleg matematičnih znanj so potrebna še znanja s področja računalništva, komunikacijske spretnosti in usmerjenost k rešitvam.

analitika v službi za upravljanja s tveganji

Delo analitika na področju upravljanja s tveganji obsega spoznavanje tveganj, ki izvirajo iz poslovanja zavarovalnice, pripravo in analiziranje podatkov, potrebnih za oceno teh tveganj, sodelovanje pri izvajanju procesov upravljanja s tveganji ter razvoju in implementaciji metodologij merjenja in upravljanja  tveganj. Analitik v službi za upravljanje s tveganji spoznava različne mere tveganj, se vključuje v aktivnosti ocenjevanja tveganj ter sodeluje pri pripravi gradiv in poročil.

 

na področju informatike

višjega razvijalca

Naloge razvijalca informacijskih sistemov obsegajo načrtovanje in programiranje ter vzdrževanje in optimizacijo programskih rešitev, sodelovanje pri pripravi zahtev za programske rešitve ter pripravo koncepta načrtov informacijskih sistemov. Delo obsega tudi sodelovanje pri uvajanju novih programskih rešitev, tehnologij in standardov.

sistemskega inženirja

Delovne naloge sistemskega inženirja so raznolike in med drugim obsegajo: spremljanje novosti in analiziranje stanja na področju informacijske tehnologije z vidika integracije in zagotavljanja celovitosti informacijske podpore, implementiranje strojne in sistemske programske opreme, skrb za optimalno delovanje sistemov …

  •  Potrebe po novih sodelavcih se odpirajo tudi v odvisnih družbah Skupine Triglav, in sicer v Triglav Skladih, družbi za upravljanje

analitika

Delovno mesto analitika zahteva poznavanje delovanja kapitalskih trgov, poslovnih financ in makroekonomske teorije, uspešni analitiki pa morajo biti naklonjeni tudi delu s številkami, radovedni in pripravljeni na neprestano izobraževanje. V analitiki bodo zadovoljstvo našli tisti, ki prednost dajejo kontinuiranemu procesu in ne toliko projektnemu delu. Analitik se lahko specializira za analiziranje zakonitosti kapitalskih trgov ali makroekonomskih razmer, s čimer se razvija v naložbenega stratega oziroma ekonomista. Nekateri analitiki se posvetijo posameznemu gospodarskemu sektorju in so zadolženi predvsem za ocenjevanje vrednosti podjetij znotraj sektorja.

 

  • v Pozavarovalnici Triglav Re

prevzemnika pozavarovalnih poslov (Underwriter)

Delo prevzemnika pozavarovalnih poslov je široko in pestro, saj zahteva poleg analitičnih sposobnosti pri ocenjevanju dobičkonosnosti posameznih poslov z uporabo aktuarskih modelov tudi strateško razmišljanje, trženjske aktivnosti in pogajalske veščine. Pozavarovalni posli se praviloma sklepajo z mednarodnimi partnerji, zato je poleg solidnega znanja angleščine zelo dobrodošlo znanje drugih tujih jezikov.

 

  • v družbi Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje

svetovalca za osebna zavarovanja

Svetovalec za osebna zavarovanja pridobi strokovno znanje in znanje s finančnega področja, ki je potrebno za kakovostno prodajo življenjskih, zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj. Prodajne rezultate dosega s pomočjo podporne ekipe v kontaktnem centru in z lastno dogovorjenimi  sestanki. Delovni čas si načrtuje in organizira sam, za dosežene in presežene rezultate pa so svetovalci za osebna zavarovanja dodatno nagrajeni.

operaterja v kontaktnem centru

Operater v kontaktnem centru kontaktira stranke in se z njimi dogovarja za termine prodajnih sestankov. Klice izvaja na podlagi vnaprej pripravljenih ciljnih akcij, z namenom zagotoviti prodajni razgovor, ki ga izvede svetovalec za osebna zavarovanja. Delo operaterja poteka od ponedeljka do petka, in sicer v dveh izmenah, za dosežene in presežene rezultate dela pa so operaterji v kontaktnem centru dodatno nagrajeni.

 

  • V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici

sistemskega inženirja

Delo sistemskega inženirja je v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici vezano na analizo, izboljšanje in vodenje sprememb ter implementacijo delov informacijskega sistema. Sistemski inženir nudi pomoč uporabnikom in izvaja ukrepe varovanja informacijskega sistema ter sodeluje z zunanjimi izvajalci.

poslovnega analitika

Delo poslovnega analitika obsega načrtovanje preučevanja, snemanje in analiziranje poslovnih procesov ter predlogov za reorganizacijo poslovnih procesov. Poslovni analitik je zadolžen za izobraževanja za izvajanje spremenjenih poslovnih procesov in nadzoruje ustreznost delovanja spremenjenih poslovnih procesov. Analizira, izboljšuje in vodi spremembe informacijskih sistemov, med delovne naloge poslovnega analitika pa sodi tudi  izvajanje investicij v informacijske sisteme.

 

  • V Triglav INT, holdinški družbi

regionalnega managerja

Za učinkovito upravljanje s skupino družb v regiji Adria ponujamo priložnost za predstavitev kandidatom za opravljanje del in nalog regionalnega managerja. Velik poudarek pri delu regionalnega managerja je na korporativnem upravljanju odvisnih družb, ki obsega sodelovanje in nadzor pri pripravi strategij in poslovnih načrtov odvisnih družb, spremljanje njihovega poslovanja in izvajanja letnega poslovnega načrta ter sodelovanje pri pripravi predlogov za izboljšanje poslovanja. Gre za široko področje dela, kjer so ključne dobre sposobnosti komuniciranja in prilagajanja. Delovno mesto regionalnega managerja v družbi Triglav INT pomeni karierno priložnost za vse, ki imajo radi pestro, dinamično in multikulturno obogateno delo.

Kaj pričakujete od novih sodelavcev?

Postopek izbire novih sodelavcev vključuje celovitost korakov izbire pod strokovnim vodstvom kadrovskega tima in v tesnem sodelovanju HR področja z vodji  področij, na katerih se izkaže potreba po zaposlitvi novega sodelavca. Od izbranih kandidatov pričakujemo, da se bodo kot zaposleni v Triglavu izkazali s strokovnostjo, odgovornostjo in proaktivnostjo. V ta namen jim posvečamo posebno pozornost že od prvega dne dela v Triglavu. Tako je vsak novo zaposleni vključen v individualni program uvajalnega mentorstva, katerega namen je uspešno uvajanje v delo in vključevanje v kulturo Triglava pod strokovnim vodstvom mentorja.

Naše delo je v veliki meri usmerjeno na stranke, pri čemer se zavedamo, da smo v okviru sodelovanja med organizacijskimi enotami stranke tudi zaposleni.  Od sodelavcev tako pričakujemo, da so njihove kompetence usmerjene v sodelovanje in prevzemanje odgovornosti. Zavzeti, visoko strokovni in motivirani zaposleni so temelj naše kulture odprtosti in sodelovanja.

Kaj ponujate svojim zaposlenim?

Zaposlenim v Zavarovalnici Triglav nudimo varno zaposlitev, strokovno rast s pridobivanjem znanj in izkušenj, osebnostni in karierni razvoj, stimulativno nagrajevanje, možnost dela v mednarodnem okolju, bogat nabor internih in eksternih izobraževanj.

V okviru programa Triglav.smo izvajamo vrsto dejavnosti za dobro počutje zaposlenih,  posebno skrb jim posvečamo tudi zunaj delovnega časa. Zaposlene spodbujamo k udeležbi na rekreativnih in drugih dogodkih, omogočamo jim dopustovanje v počitniških objektih zavarovalnice. Izvajamo tudi redne kolektivne in individualne aktivnosti za zaposlene, ki so usmerjene v izboljševanje varnosti in zdravja v delovnem okolju.

V dogodke vključujemo tudi družinske člane zaposlenih, upokojence, organiziramo dogodke in dejavnosti za otroke. V sklop internega programa Triglav.smo so vključeni planinsko društvo, projekt promocije zdravja in športno društvo, s čimer pomembno prispevamo k aktivnejšemu preživljanju prostega časa zaposlenih.

 

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Zavarovalništvo, nepremičnine, zastopanje
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov