ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE OBMOČNA SLUŽBA MARIBOR

NASLOV PODJETJA: Gregorčičeva ul.37, 2000 Maribor

INTERNETNA STRAN: www.ess.gov.si

E-NASLOV: Na Območni službi Maribor je 92 zaposlenih

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

OPIS ORGANIZACIJE

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Ustanovljen je bil na podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Po Statutu ima Zavod sedež v Ljubljani, Rožna dolina, cesta IX / 6. Zavod deluje organizacijsko na treh ravneh, in sicer na sedežu Zavoda, kjer sta vodstvo in Centralna služba, ter v območnih službah in uradih za delo po vsej Sloveniji. Centralna služba in vodstvo razvija in zagotavlja enotno metodologijo za strokovno in operativno izvedbo postopkov s področja dejavnosti Zavoda ter vsem organizacijskim področjem v okviru Zavoda nudi informacijsko, analitsko, pravno, kadrovsko, finančno, računovodsko in razvojno-organizacijsko podporo. Območne službe Zavoda opravljajo strokovne in operativne naloge s področja dejavnosti Zavoda na svojem območju, spremljajo in proučujejo gibanje zaposlenosti in brezposelnosti ter svetujejo in nudijo strokovno in operativno pomoč uradom za delo v okviru območnih služb ter sodelujejo z delodajalci, izvajalci dejavnosti Zavoda in regionalnimi oziroma lokalnimi subjekti na trgu dela. Uradi za delo z neposredno povezavo zagotavljajo strankam pravice s področja posredovanja zaposlitve in dela, zaposlitvenega svetovanja, uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov zaposlovanja ter poklicnega svetovanja mladini in odraslim. Območna služba Maribor (OS) je ena od dvanajstih območnih služb Zavoda in je druga največja v državi. OS Maribor izvaja svojo dejavnost neposredno in preko petih Uradov za delo (UD), ki so teritorialno skladni z upravnimi enotami Maribor, Lenart, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica.

GLAVNE DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE

Temeljne dejavnosti Zavoda so:

• posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje
• izvajanje storitev vseživljenjske karierne orientacije (informiranje o trgu dela, samostojno vodenje kariere, osnovno in poglobljeno karierno svetovanje in učenje veščin vodenja kariere)
• izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti
• izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
• izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev
• izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda
• informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja.

VIZIJA IN CILJI

VIZIJA

Postati dejaven, moderen, prepoznan ključni partner na trgu dela v Sloveniji in Evropski uniji. Ohranjati načine delovanja in sodelovanja, ki so se do sedaj izkazali kot uspešni, in razvijati nove, ki nas bodo vodili k zastavljenim ciljem.

POSLANSTVO

Ustvarjamo prijazen in učinkovit Zavod, usmerjen k uporabnikom naših storitev.
Zavod RS za zaposlovanje kot osrednja institucija na trgu dela nudi kakovostne storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve tako brezposelnim osebam kot ostalim uporabnikom ter zagotavlja odzivne storitve za delodajalce.

STRATEŠKE USMERITVE ZAVODA 2015

• Povečati učinkovitost posredovanja v zaposlitev
• Spodbuditi brezposelne osebe k čimprejšnji aktivaciji in njihovi zaposlitvi
• Povečati učinkovitost ukrepov Aktivne politike zaposlovanja
• Uveljaviti Zavod kot osrednjo ustanovo vseživljenjske karierne orientacije

KAJ PONUJAMO OBISKOVALCEM / KAJ LAHKO OBISKOVALCI IZVEDO NA NAŠI STOJNICI

Predstavljamo storitve Zavoda, tako za iskalce zaposlitve kot delodajlace, aktualna prosta delovna mesta, aktualne ukrepe aktivne politike zaposlovanja in ostale spodbude za zaposlovanje, zaposlovanje v tujini, elektronske storitve, Kontaktni center.
Izvedli bomo kratko modularno delavnico z naslovom »Kreativni življenjepis«.

NAZAJ NA VSA PODJETJA

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov