Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Območna služba Velenje

NASLOV PODJETJA: Rudarska 6 a, 3320 Velenje

INTERNETNA STRAN: www.ess.gov.si, m.ess.gov.si, www.facebook.com/zavodRSzazaposlovanje

E-NASLOV: Na Območni službi Velenje je zaposlenih 56 javnih uslužbencev.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

OPIS ORGANIZACIJE

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Po Statutu ima Zavod sedež v Ljubljani, Rožna dolina, cesta IX/6. Osnovne organizacijske enote Zavoda so: centralna služba in območne službe. Praviloma so območne službe sestavljene iz manjših organizacijskih enot – uradov za delo, ki teritorialno in funkcionalno zagotavljajo izvedbo dejavnosti Zavoda.
Centralna služba zagotavlja enotno metodologijo za strokovno in operativno izvedbo postopkov s področja dejavnosti Zavoda ter vsem organizacijskim področjem v okviru Zavoda nudi informacijsko, analitsko, pravno, kadrovsko, finančno, računovodsko in razvojno-organizacijsko podporo.
Območne službe (OS) strokovno in organizacijsko izvajajo osnovne poslovne naloge vseživljenjske karierne orientacije, posredovanja zaposlitve, programov aktivne politike zaposlovanja ter izvajanja zavarovanja za primer brezposelnosti in zagotavljanja pravic iz tega zavarovanja na svojem območju. OS izvajajo tudi spremljajoče dejavnosti, potrebne za izvajanje osnovnih poslovnih funkcij. Razvijajo in sodelujejo pri razvoju politike in programov zaposlovanja z drugimi partnerji v lokalnem okolju (delodajalci, sindikati, organi lokalnih skupnosti, strokovnimi institucijami, izvajalci programov zaposlovanja in podobno).

OS posluje neposredno ali prek uradov za delo, če se tako uporabnikom storitev Zavoda zagotavlja lažja dostopnost storitev. Zavod ima v svoji sestavi devetinpetdeset uradov za delo.
Območna služba Velenje je ena od dvanajstih območnih služb Zavoda. Svojo dejavnost opravlja neposredno in preko šestih Uradov za delo, ki so teritorialno skladni z upravnimi enotami Velenje, Mozirje, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi in Dravograd.

GLAVNE DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE

Temeljne dejavnosti Zavoda so:
• izvajanje storitve vseživljenjske karierne orientacije,
• posredovanje zaposlitve na ozemlju RS, EU, EGP in Švice,
• izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev,
• odločanje o zahtevkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
• izvajanje ukrepov Aktivne politike zaposlovanja,
• sodelovanje pri oblikovanju strokovnih podlag za pripravo predpisov s področja urejanja trga dela,
• izvajanje storitev omrežja EURES,
• izdelovanje analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda

VIZIJA IN CILJ ORGANIZACIJE

VIZIJA

Postati dejaven, moderen, prepoznan ključni partner na trgu dela v Sloveniji in Evropski uniji. Ohranjati načine delovanja in sodelovanja, ki so se do sedaj izkazali kot uspešni, in razvijati nove, ki nas bodo vodili k zastavljenim ciljem.

POSLANSTVO

Ustvarjamo prijazen in učinkovit Zavod, usmerjen k uporabnikom naših storitev.
Zavod RS za zaposlovanje kot osrednja institucija na trgu dela nudi kakovostne storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve tako brezposelnim osebam kot ostalim uporabnikom ter zagotavlja odzivne storitve za delodajalce.

STRATEŠKE USMERITVE ZAVODA 2015

• Povečati učinkovitost posredovanja v zaposlitev
• Spodbuditi brezposelne osebe k čimprejšnji aktivaciji in njihovi zaposlitvi
• Povečati učinkovitost ukrepov Aktivne politike zaposlovanja
• Uveljaviti Zavod kot osrednjo ustanovo vseživljenjske karierne orientacije

KAJ LAHKO OBISKOVALCI IZVEDO NA NAŠI STOJNICI:

Predstavitev aktualnih prostih delovnih mest Zavoda, aktualne spodbude za zaposlitev, informiranje o zaposlovanju v tujini.

NAZAJ NA VSA PODJETJA

VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V KOROŠKI REGIJI

Nataša Detečnik, direktorica Območna služba Velenje Zavoda RS za zaposlovanje

Kakšno je stanje brezposelnosti v vaši regiji in kako jo zmanjšujete?

Na OS Velenje je bilo konec oktobra 2015 registriranih 6.306 brezposelnih oseb, kar je za 1.070 oseb oz. 14,5% manj kot oktobra 2014.
Pomembno vlogo pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja imajo ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki pomenijo intervencijo, namenjeno neposrednemu odpravljanju neskladij na področju zaposlovanja. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela ter povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev. Brezposelnim osebam je na tak način omogočena socialna vključenost, ponovna aktivacija na trgu dela, pridobivanje novih znanj, veščin in delovnih izkušenj.
V obdobju od januarja do oktobra 2015 je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja na Območni služni Velenje vključenih 1.330 oseb.

Ker želimo brezposelnim osebam omogočiti čim večje možnosti zaposlovanja, na naši Območni službi organiziramo različne aktivnosti, kot so motivacijske delavnice; predhodna priprava brezposelnih oseb na zaposlitveni razgovor za konkretno podjetje, ki ima objavljeno prosto delovno mesto; zaposlitveni sejmi iz različnih področij (kovinarstvo, gostinstvo…. odvisno od potreb delodajalcev); hitri razgovori z delodajalci.

Danes bomo na stojnici predstavili aktivnosti Zavoda, aktualna prosta delovna mesta objavljena na ZRSZ, elektronske storitve, spodbude za zaposlitev, ki jih v kratkem pričakujemo, informiranje o zaposlovanju v tujini. Za obiskovalce bomo danes izvedli delavnico z naslovom Predstavitvena vizitka. Brezposelne osebe želimo seznaniti, da imajo ob srečanju z delodajalcem na voljo le nekaj trenutkov, da vzbudijo njegov interes, zato je še toliko bolj pomembno, da so dobro pripravljeni.

S katerimi izzivi se pri tem soočate?

Ključni izziv, s katerim se soočamo na trgu dela, je neravnovesje med povpraševanjem in ponudbo. Delodajalci povprašujejo po kadrih, ki jih v evidenci brezposelnih oseb primanjkuje, ali pa brezposelne osebe nimajo ustreznih znanj in kompetenc za kvalitetno opravljanje dela in za zasedbo delovnega mesta. Naloga Zavoda kot osrednje institucije na trgu dela je iskanje skupnih rešitev tega strukturnega neskladja, v sodelovanju z delodajalci in izobraževalnimi institucijami v lokalnem okolju.
Velik poudarek namenjamo tudi ponovni aktivaciji in motivaciji ranljivih skupin brezposelnih oseb, to so dolgotrajno brezposelne osebe, starejši od 50 let in nižje izobražene brezposelne osebe. Osebe, predvsem mlade, seznanimo in motiviramo tudi za delo v tujini (kot del EU), za delo na terenu in za pridobitev dodatnih znanj, ki jih delodajalci zahtevajo, iščejo in želijo.

Kaj menite, da bi lahko storila država in kaj posameznik, za to, da se število delovnih mest v regiji poveča?

Na nivoju države je pomembno skupno načrtovanje na osnovi potreb in usklajevanja s pričakovanji ter reflektiranje doseženega, tako s strani gospodarstva, področja izobraževanja, kakor tudi javnega sektorja. S štipendijami za deficitarne poklice je potrebno spodbuditi mlade, da se bodo izobraževali za tiste poklice, za katere je na trgu dela zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Posameznik se mora zavedati, da je zelo pomembno poznavanje samega sebe, svojih prednosti, znanj, kompetenc in močnih področij. Pomembno je načrtovanje iskanja zaposlitve in pozitivno razmišljanje, ki vodi do pozitivnih dejanj. Posamezniki so sposobni kreirati tudi lastna delovna mesta kot samozaposlene osebe.

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov