Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj

NASLOV PODJETJA: Šuceva 23, 4000 Kranj

INTERNETNA STRAN: www.ess.gov.si, www.facebook.com/zavodRSzazaposlovanje

E-NASLOV: Na OS Kranj je zaposlenih 51 javnih uslužbencev.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

OPIS ORGANIZACIJE

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Po Statutu ima Zavod sedež v Ljubljani, Rožna dolina, cesta IX/6. Osnovne organizacijske enote Zavoda so: centralna služba in območne službe. Praviloma so območne službe sestavljene iz manjših organizacijskih enot – uradov za delo, ki teritorialno in funkcionalno zagotavljajo izvedbo dejavnosti Zavoda.
Centralna služba zagotavlja enotno metodologijo za strokovno in operativno izvedbo postopkov s področja dejavnosti Zavoda ter vsem organizacijskim področjem v okviru Zavoda nudi informacijsko, analitsko, pravno, kadrovsko, finančno, računovodsko in razvojno-organizacijsko podporo.
Območne službe (OS) strokovno in organizacijsko izvajajo osnovne poslovne naloge vseživljenjske karierne orientacije, posredovanja zaposlitve, programov aktivne politike zaposlovanja ter izvajanja zavarovanja za primer brezposelnosti in zagotavljanja pravic iz tega zavarovanja na svojem območju. OS izvajajo tudi spremljajoče dejavnosti, potrebne za izvajanje osnovnih poslovnih funkcij. Razvijajo in sodelujejo pri razvoju politike in programov zaposlovanja z drugimi partnerji v lokalnem okolju (delodajalci, sindikati, organi lokalnih skupnosti, strokovnimi institucijami, izvajalci programov zaposlovanja in podobno).
OS posluje neposredno ali prek uradov za delo, če se tako uporabnikom storitev Zavoda zagotavlja lažja dostopnost storitev. Zavod ima v svoji sestavi devetinpetdeset uradov za delo.
Območna služba Kranj je ena od dvanajstih območnih služb Zavoda. Svojo dejavnost opravlja neposredno in preko petih Uradov za delo, ki so teritorialno skladni z upravnimi enotami Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič.

GLAVNE DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE

Temeljne dejavnosti Zavoda so:
• izvajanje storitve vseživljenjske karierne orientacije,
• posredovanje zaposlitve na ozemlju RS, EU, EGP in Švice,
• izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev,
• odločanje o zahtevkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
• izvajanje ukrepov Aktivne politike zaposlovanja,
• sodelovanje pri oblikovanju strokovnih podlag za pripravo predpisov s področja urejanja trga dela,
• izvajanje storitev omrežja EURES,
• izdelovanje analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda

VIZIJA IN CILJ ORGANIZACIJE

VIZIJA

Postati dejaven, moderen, prepoznan ključni partner na trgu dela v Sloveniji in Evropski uniji. Ohranjati načine delovanja in sodelovanja, ki so se do sedaj izkazali kot uspešni, in razvijati nove, ki nas bodo vodili k zastavljenim ciljem.

POSLANSTVO

Ustvarjamo prijazen in učinkovit Zavod, usmerjen k uporabnikom naših storitev.
Zavod RS za zaposlovanje kot osrednja institucija na trgu dela nudi kakovostne storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve tako brezposelnim osebam kot ostalim uporabnikom ter zagotavlja odzivne storitve za delodajalce.

STRATEŠKE USMERITVE ZAVODA 2015

• Povečati učinkovitost posredovanja v zaposlitev
• Spodbuditi brezposelne osebe k čimprejšnji aktivaciji in njihovi zaposlitvi
• Povečati učinkovitost ukrepov Aktivne politike zaposlovanja
• Uveljaviti Zavod kot osrednjo ustanovo vseživljenjske karierne orientacije

KAJ LAHKO OBISKOVALCI IZVEDO NA NAŠI STOJNICI:

Predstavitev aktualnih prostih delovnih mest na Gorenjskem, informiranje o zaposlovanju v tujini in predstavitev Zavodovih spletnih pripomočkov za samostojno vodenje kariere.

NAZAJ NA VSA PODJETJA

Intervju: Drago Perc, direktor Območne službe Kranj, Zavoda RS za zaposlovanje

PREBERI INTERVJU

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov