Pogoji uporabe

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA NA KARIERNEM SEJMU MojeDelo.com IN UPORABE SPLETNEGA MESTA kariernisejem.com

 1. DEFINICIJE IZRAZOV

Ta Pravila in pogoji zajemajo nekatere izraze, ki imajo vnaprej določen pomen. Vsi izrazi, ne glede na obliko, v kateri so zapisani, zajemajo tako moško kot žensko obliko, množina je zajeta v ednini in obratno. Izrazi so zapisani v obliki, ki dopušča najlažje razumevanje vsebine.

Definicije izrazov:

Organizator Sejma ter upravljavec spletne strani kariernisejem.com in njenih podstrani je podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o., s sedežem na Verovškova 55, SI-1000 Ljubljana.

Obiskovalec je vsaka fizična oseba, ki pregleduje spletno mesto kariernisejem.com in/ali se udeleži Sejma z namenom, da bi se seznanila z informacijami o trgu dela, opravila zaposlitveni intervju in/ali se udeležila ostalih aktivnosti, ki jih Sejem omogoča. Sodelovanje je za obiskovalce brezplačno, v kolikor iz teh Pravil in pogojev ali Cenikov ne izhaja drugače.

Razstavljavec je fizična ali pravna oseba (vključno z njegovimi predstavniki), ki se odloči za sodelovanje na Sejmu in mu je na podlagi pisnega naročila dodeljen Razstavni prostor.

Razstavni prostor je prostor dodeljen Razstavljavcu v spletni ali fizični obliki na lokaciji, kjer poteka prireditev Karierni sejem MojeDelo.com, in je lahko pripravljen s strani Organizatorja ali pa je to samo dogovorjen neopremljen prostor za razstavljanje in/ali predstavitev, ki ga pripravi Razstavljavec v lastni režiji. Spletne prostore si pripravi vsak Razstavljavec samostojno ali pa za pripravo prostora pravočasno posreduje materiale Organizatorju.

Pooblaščeni izvajalec ja vsaka fizična in pravna osebe, ki jo je najel Organizator za pripravo Razstavnega prostora, kar lahko zajema postavitev, sestavljanje ali opremljanje Razstavnih prostorov na fizični lokaciji, pripravo spletnih Razstavnih prostorov oziroma za opravljanje drugih storitev povezanih z izvedbo Sejma.

Sejem pomeni prireditev Karierni sejem MojeDelo.com, ki se lahko odvija v spletni obliki na svetovnem spletu ali na fizični lokaciji, ki jo Organizator predhodno oceni kot ustrezno. Organizator vsakokratno lokacijo Sejma pravočasno javno objavi na spletni strani kariernisejem.com.

Pravila in pogoji so ta pravila sodelovanja na Kariernem sejmu MojeDelo.com in uporabe spletnega mesta kariernisejem.com, ki opredeljujejo razmerja med Organizatorjem, Razstavljavcem in Obiskovalcem glede uporabe spletnega mesta, sodelovanja na Sejmu, medsebojnih finančnih obveznosti, poravnave kakršnekoli škode in vseh ostalih predvidenih in nepredvidenih situacij, ki nastanejo, kot posledica uporabe spletnega mesta kariernisejem.com ter izvedbe in/ali sodelovanja oziroma udeležbe na Sejmu.

Politika zasebnosti opredeljuje obdelavo osebnih podatkov s strani Organizatorja, pravice in obveznosti ter podaja ostale informacije, kot to predvideva veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov, zlasti Splošna uredba EU o varstvu podatkov.

Cenik je dokument, ki zajema vse redne cene za storitve vezane na uporabo spletnega mesta kariernisejem.com in sodelovanje na Sejmu. Vse cene v ceniku so v eurih (EUR) in ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). Končni potrošnik, kot ga opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), do storitev dostopa brezplačno. V kolikor se Organizator odloči končnemu potrošniku ponuditi plačljive storitve, cene takšnih storitev zajemajo tudi davek na dodano vrednost (DDV). Cenik je možno pridobiti na zahtevo po elektronski ali navadni pošti. Končni potrošniki lahko do cenikov dostopajo na teh spletnih straneh in na lokacijah, kjer se izvajajo Sejmi.

Prijavnica je vsak dokument, ki se sklene v pisni obliki (spletni obrazec, naročilnica, pogodba …) med Organizatorjem in Razstavljavcem ali Obiskovalcem z namenom naročanja storitev, ki jih omogočata spletno mesto kariernisejem.com in Sejem. Prijavnica je zavezujoča, veljavna pa je le, v kolikor je podpisana in ožigosana s strani naročnika oziroma njegovih zakonitih zastopnikov ali drugih pooblaščenih oseb za zastopanje.

Naročilnica za dodatno opremo je dokument, ki se posreduje Razstavljavcu za naročilo opreme sejemske stojnice in je podlaga za izstavitev računa v vrednosti naročene opreme.

Tehnične informacije so navodila za Razstavljavce, ki jih prejme vsak Razstavljavec po elektronski pošti in zajemajo natančne smernice glede priprave Razstavnega prostora in dodatnih storitev.

Sponzorski paket je paket, v sklopu katerega se Organizator in Razstavljavec dogovorita za sponzorsko sodelovanje v okviru Sejma. Sponzorski paket je stvar individualnega dogovora, ki najpogosteje zajema izvedbo predavanja v sklopu tematike prireditve, možne pa so tudi druge oblike sponzorskega sodelovanja.

 1. SPLOŠNO O SPLETNEM MESTU IN SEJMU

Spletno mesto kariernisejem.com je spletni prostor, kjer so na voljo informacije vezane na tematiko zaposlovanja in Sejem. Le-to poleg informativnega dela lahko vsebuje tudi številne druge funkcionalnosti, preko katerih Organizator zagotavlja določene storitve, zlasti v povezavi s Sejmom. Vsebine spletnega mesta kariernisejem.com in vseh povezanih spletnih mest je dovoljeno uporabljati na način in v obsegu, ki ga predvidevajo ta Pravila in pogoji ter veljavna zakonodaja. V kolikor ni drugače predvideno v teh Pravilih in pogoji, je pregledovanje teh spletnih strani brezplačno.

Imetnik spletne domene kariernisejem.com in vseh povezanih domen je podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o.. Razstavljavec, Obiskovalec in/ali tretje osebe, ki pregledujejo te spletne strani ne smejo uporabljati te domene ali blagovne znamke MojeDelo.com, v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s temi Pravili in pogoji ali veljavno zakonodajo ali pa je Organizator podal pisno soglasje k takšni uporabi. Vsebina spletnega mesta, kar zajema tekst in dele teksta, grafike, logotipe in multimedijske vsebine, programska oprema ter izvorna koda so last družbe Styria digital marketplaces, d.o.o., njenih pogodbenih partnerjev ali Razstavljavcev in so avtorsko zaščiteni.

Prepovedani so prodaja ali nadgradnja spletnega mesta, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju/uporabi spletnega mesta, Sejmu in/ali Organizatorju. Prepovedana je kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s spletnega mesta ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletnim mestom, razen za spletne iskalnike (universal search engines; iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega področja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek ali druge značilnosti) oziroma če ni to izrecno dogovorjeno z Organizatorjem. Za vsako komercialno rabo spletnega mesta  je potreben predhoden dogovor z Organizatorjem.

Organizator dovoljuje ogledovanje ter uporabo vsebin na spletnem mestu kariernisejem.com, pri čemer se ne sme kršiti avtorskih pravic vsebin. Brez pisnega dovoljenja avtorja ali imetnika avtorskih pravic vsebin ni dovoljeno vsebin na spletnem mestu delno ali v celoti kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati, razen za osebno uporabo in uporabo, ki je izrecno dovoljena s temi Pravili in pogoji.

Avtor vsebin in Organizator se bosta trudila za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost vsebin spletnega mesta, vendar nista odgovorna za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost. Avtorji ter Organizator niso odgovorni za škodljive posledice uporabe vsebin spletnega mesta.

Sejem je dogodek, ki se odvija z namenom vzpostavljanja stika med Razstavljavci in Obiskovalci ter informiranja Obiskovalcev o tematiki zaposlovanja, ne glede na obliko, v kateri se izvaja. Vsaka oblika Sejma zajema določene posebnosti, ki izhajajo iz narave Sejma in načina njegove organizacije. Ne glede na obliko sejma so določene vsebine, zaradi lažjega zagotavljanja informacij, objavljene v spletni obliki na spletnih straneh kariernisejem.com.

 1. NAROČILO STORITEV

Naročilo storitev, kar zajema sodelovanje na Sejmu in vseh njegovih aktivnostih, uporabo različnih orodij ter dodatnih storitev in opreme, je možno ob predhodni prijavi, ki se uredi na podlagi Prijavnice. Sestavni del slednje so ta Pravila in pogoji, Cenik, ponudba, Naročilnica za dodatno opremo ter ostali pomožni dokumenti, ki jih stranke pripravijo in skupaj tvorijo nedeljivo celoto. Zlasti pri nagradnih igrah in drugih aktivnostih, ki so natančneje opredeljene v ločenih dokumentih, se Razstavljavec in Obiskovalec zavezujeta seznaniti s pravili in pogoji tovrstnih aktivnosti še pred njihovim naročilom oziroma prijavo k sodelovanju.

Prijava je potrjena, ko Organizator prejme v celoti izpolnjeno Prijavnico (I) preko za to predvidenega spletnega obrazca, (II) po elektronski pošti na predhodno dogovorjen elektronski naslov ali (III) po pošti na sedež Organizatorja. V kolikor iz Prijavnice izhajajo finančne obveznosti na strani Razstavljavca oziroma Obiskovalca, Organizator izda predračun v vrednosti, ki izhaja iz Prijavnice. Upoštevajo se izključno prejete Prijavnice, ki so pripravljene skladno s temi Pravili in pogoji. Prijavnico je potrebno dostaviti Organizatorju v predvidenih rokih za oddajo. Organizator si pridržuje pravico, da prepozno dospelih Prijavnic ne upošteva.

Izvedba Sejma je prostorsko omejena, zato si Organizator ne glede na obliko Sejma pridržuje pravico zavrniti vse ustrezne in pravočasno dospele Prijavnice, v kolikor so vse kapacitete že zapolnjene. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za tako zavrnjene Prijavnice. V takšnih primerih se šteje, da pogodbeno razmerje med strankama nikoli ni bilo vzpostavljeno.

S posredovanjem Prijavnice Razstavljavec oziroma Obiskovalec priznavata in v celoti sprejemata ta Pravila in pogoje ter se obvezujeta, da se bosta držala dogovorjenih rokov za ustrezno izvedbo storitev. Razstavljavec se zlasti zavezuje, da bo Organizatorju nudil vso potrebno podporo pri izvedbi Sejma, ob tem se bo držal rokov za oddajo lastnih materialov potrebnih za izvedbo Sejma.

 1. PLAČILO

Razstavljavec oziroma Obiskovalec se obveže plačati storitve po dogovorjenih cenah, v kolikor plačilo izhaja iz teh Pravil in pogojev oziroma Prijavnice in ostalih podpornih dokumentov. Končna cena je odvisna od vseh naročenih storitev. Organizator izstavi predračun po prejemu ustrezno izpolnjene dokumentacije. Predračun je zavezujoč in je podlaga za plačilo storitev. Razstavljavec oziroma Obiskovalec se zavezuje tako izstavljen predračun poravnati v dogovorjenem roku. Organizator izstavi račun po prejemu plačila.

V primeru zamude plačila Organizator lahko zaračuna zakonite zamudne obresti ter ostale stroške, ki so mu nastali zaradi nedospelega plačila.

 1. UDELEŽBA OBISKOVALCEV

Sejma se lahko udeležijo vsi Obiskovalci, ki se želijo seznaniti s tematiko dogodka in se predstaviti Razstavljavcem. Udeležba na Sejmu poteka skladno z individualnimi pogoji posameznega Sejma, ki jih Organizator objavi na spletnih straneh kariernisejem.com. Sejmi ponujajo Obiskovalcem tudi druge storitve povezane s tematiko dogodka, o katerih so obveščeni na teh spletnih straneh ali na lokaciji samega Sejma.

Spletni sejmi potekajo na spletnem mestu styria.vfairs.com ter zaradi svoje narave zahtevajo registracijo Obiskovalca preko za to predvidenega obrazca in skladno z vsakokratnimi roki, ki jih Organizator objavi na spletnih straneh kariernisejem.com in styria.vfairs.com. Registracijski obrazec se v smislu teh Pravil in pogojev šteje za Prijavnico. Za potrebe vzpostavljanja stika med Razstavljavci in Obiskovalci je Prijavnica prilagojena na način, da Obiskovalec poda tudi druge podatke, ki so namenjeni njegovi predstavitvi. Sejma se lahko udeležijo tudi dijaki in študentje, ki Prijavnico izpolnijo preko spletne strani https://bolhaslo.wufoo.com/forms/z19yfpbb1647l74/, o nadaljnjih korakih pa so obveščeni preko elektronskega naslova navedenega v Prijavnici.

Platforma spletnega Sejma omogoča Obiskovalcem tudi prostovoljno prijavo na prejemanje relevantnih zaposlitvenih oglasov, Organizator pa se lahko naknadno odloči ponuditi tudi druge storitve, o katerih bo obveščal preko teh spletnih strani.

Obiskovalec se zavezuje, da bodo vsi podatki, ki jih bo podal na teh spletnih straneh in v Prijavnici, točni in resnični. Navedeno zlasti velja za osebne podatke namenjene prijavi na Sejem in njegovi predstavitvi oziroma življenjepisu. Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo oziroma vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je strogo prepovedano. Izvajalec ne odgovarja za netočne podatke Obiskovalcev, za takšne podatke v celoti odgovarja Obiskovalec.

Obiskovalec se zavezuje, da storitev ne bo zlorabljal v komercialne namene, ki niso povezani z namenom tega spletnega mesta, Sejma in povezanih storitev. V kolikor Organizator ugotovi ali prejme pritožbo, da Obiskovalec krši ta Pravila in pogoje, mu lahko izda opozorilo s pozivom za prenehanje oziroma odpravo kršitev ali pa mu onemogoči nadaljnje uporabo storitev (ga odstrani s prizorišča Sejma, mu blokira dostop do Sejma oziroma ga izbriše ipd.).

 1. DODELITEV RAZSTAVNEGA PROSTORA RAZSTAVLJAVCU

Na Sejmu lahko sodelujejo domači in tuji Razstavljavci, katerih nastop ustreza temi dogodka. O pripustitvi Razstavljavca na dogodek, o dodelitvi Razstavnega prostora in morebitni premestitvi Razstavljavca odloča Organizator, ki razporeja Razstavni prostor v najboljšem interesu dogodka. Razstavni prostor se dodeli po vrstnem redu dospelosti Prijavnic oziroma rezervacij brez drugih možnosti prioritiziranja. Vsako spremembo dodeljenega prostora mora odobriti Organizator. Organizator Razstavljavcu ne zagotavlja dodelitve želenega Razstavnega prostora, ne glede na želje Razstavljavca, če takšna razporeditev ni mogoča ali v interesu dogodka. Organizator si pridržuje pravico spremeniti mikrolokacijo Sejma oziroma razporeditev Razstavnih prostorov, če je to v interesu dogodka. Organizator lahko uvede takšne spremembe tudi po dodelitvi Razstavnega prostora Razstavljavcu, če ima za takšne ukrepe upravičen razlog zaradi posebnih okoliščin.

Razstavljavec ne sme oddati v podzakup Razstavnega prostora ali dela Razstavnega prostora ali morebitnega oglaševalskega prostora tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja Organizatorja. V primeru kršitve si Organizator pridružuje pravico dodatno zaračunati 100% cene Razstavnega oziroma oglasnega prostora.

 1. ODPOVED STORITEV

Za Razstavljavce veljajo posebni odpovedni pogoji, in sicer se lahko sodelovanje na Sejmu odpove s pisno odpovedjo posredovano Organizatorju s priporočeno pošto. V primeru odpovedi se Razstavljavec obveže plačati:

 • 30% cene Razstavnega prostora, v primeru odpovedi več kot 60 dni pred začetkom prireditve;
 • 50% cene Razstavnega prostora, v primeru odpovedi manj kot 60 dni in več kot 30 dni pred začetkom prireditve;
 • 100% cene Razstavnega prostora, v primeru odpovedi manj kot 30 dni pred začetkom prireditve.

V kolikor se Razstavljavec kljub prijavi iz kakršnegakoli razloga ne udeleži dogodka, lahko Organizator v interesu prireditve dodeli Razstavni prostor drugemu razstavljavcu ali ga preoblikuje za drug namen na stroške Razstavljavca.

 1. PRISOTNOST V SEJEMSKIH PRILOGAH IN VODNIKU

Razstavljavec ima na podlagi prijave na Sejem na voljo predstavitev v sejemskih prilogah, vodniku in drugih materialih. Vsak Razstavljavec je dolžan najkasneje v roku 30 dni pred izvedbo Sejma oddati svoje podatke in logotip v obliki, ki ustreza tehničnim standardom Organizatorja za promocijo Razstavljavca v izbranih sejemskih materialih (tiskanih in spletnih). Če Razstavljavec podatke dostavi po navedenem roku, si Organizator pridržuje pravico do objave samo osnovnih podatkov o Razstavljavcu oziroma njihove ne objave.

 1. ZAVRNITEV NAROČILA

Organizator ima pravico zavrniti naročilo storitev v primerih:

 • ko je Razstavljavec ali Obiskovalec v času naročila v poravnalnem, stečajnem ali likvidacijskem postopku;
 • ko ima Organizator do Razstavljavca ali Obiskovalca odprte terjatve;
 • ko narava nastopa Razstavljavca ne ustreza temi dogodka;
 • ko Organizator ne prejme vseh zahtevanih dokumentov;
 • ko Organizator naročilo oziroma prijavo prejme po poteku prijavnega roka;
 • ko Organizator odkrije kršitve teh Pravil in pogojev na strani Razstavljavca ali Obiskovalca.
 1. TEHNIČNI POGOJI

Tehnični pogoji v nadaljevanju so namenjeni zlasti postavljanju in pospravljanju Razstavnih prostorov na Sejmih, ki se izvajajo v fizični obliki, kjer smiselno se posamezna določila lahko uporabljajo tudi za potrebe spletnih Sejmov:

 1. V primeru, da se Razstavljavec sam dogovori z zunanjimi izvajalci za postavitev lastnega Razstavnega prostora, mora osnutek takšnega prostora vsaj 14 dni pred dogodkom poslati v potrditev Organizatorju.
 2. Razstavljavec pri montaži ne sme posegati izven svojega Razstavnega prostora oz. z montažo motiti druge Razstavljavce. Montaža in demontaža lastnih Razstavnih prostorov morata biti predhodno prijavljeni pri Organizatorju. Po končani demontaži mora Razstavljavec prostor, na katerem je razstavljal, vrniti v prvotno stanje. V nasprotnem primeru je Razstavljavec Organizatorju dolžan povrniti vso nastalo škodo. Pri postavljanju in opremljanju Razstavnega prostora v času montaže in demontaže mora Razstavljavec oz. njegov izvajalec ravnati v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, s tehničnimi predpisi in standardi, s splošnimi pogoji dela na prizorišču in v skladu z navodili Organizatorja.
 3. Razstavljavec mora Organizatorja pisno obvestiti o predvideni promociji na Razstavnem prostoru. V kolikor ta povzroča hrup, umazanijo, prah, smrad oziroma kako drugače ovira potek prireditve in moti ostale Razstavljavce, si Organizator pridržuje pravico do omejitve ali prepovedi izvajanja takšne promocije.
 4. Rokov in pravil, navedenih v Tehničnih informacijah za Razstavljavce, se morajo Razstavljavci natančno držati. Pri prekoračitvi roka za demontažo je Organizator upravičen razstaviti Razstavni prostor na stroške in tveganje Razstavljavca.
 5. Dodatni oglasni prostor na Sejmu izven Razstavnega prostora Razstavljavca mora biti predhodno pisno potrjen s strani Organizatorja. Vsako kršenje oz. koriščenje dodatnih oglasnih površin ali kakršnakoli promocija izven Razstavnega prostora brez vednosti Organizatorja bo nemudoma odstranjena na stroške Razstavljavca, le-temu pa bo v treh delovnih dneh po Sejmu izstavljen račun za dodatne oglasne površine po veljavnem Ceniku.

 

 1. FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE

Organizator ima pravico Razstavne prostor, razstavljene predmete in udeležene Obiskovalce fotografirati in/ali posneti ter gradivo uporabiti za potrebe promocije dogodka in prihodnjih dogodkov ter kot dokazni material. S prijavo na Sejem se vsi udeleženci odpovedujejo vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic za tako pripravljena avdio-vizualna dela in ugovorom zoper javno objavo takšnih materialov.

 1. POGODBENA KAZEN

Razstavljavec se zavezuje, da bo na dan dogodka prisoten na dogodku od začetka do zaključka . Svojega Razstavnega prostora ne bo predčasno pospravil, demontiral ali zapustil. V času Sejma bo na Razstavnem prostoru ves čas prisoten vsaj en predstavnik Razstavljavca. V primeru neupoštevanja teh Pravil in pogojev ter ob predčasni zapustitvi Razstavnega prostora si Organizator pridržuje pravico do zaračunavanja pogodbene kazni v višini 50 % od bruto vrednosti najema Razstavnega prostora.

 1. VARSTVO GESEL

Za izvedbo določenih storitev, kot je spletni Sejem, se Razstavljavcu in Obiskovalcu ustvari unikaten dostop oziroma uporabniški profil, ki je zavarovan z geslom. Z geslom lahko upravlja le za to pooblaščen posameznik, ki mu je bilo geslo izdano, in se šteje za poslovno skrivnost. Prejemnik gesla se zavezuje z njim ravnati kot dober gospodar. Vsako razkrivanje gesla tretji osebi je izrecno prepovedano.

Uporabniški profil zavarovan z geslom omogoča dostop do funkcionalnosti za nadaljnjo komunikacijo. Komunikacija v okviru teh spletnih strani in Sejma je dovoljena zgolj za potrebe kadrovanja, v kolikor ni v teh Pravilih in pogojih drugače določeno. Vsako drugo komuniciranje je izrecno prepovedano.

Razstavljavec oziroma Obiskovalec je odgovoren za dejanja, ki so bila opravljena z njegovim uporabniškim profilom in geslom.

Organizator si pridržuje pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja teh Pravil in pogojev.

 1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV IN PIŠKOTKI

Osebne podatke Obiskovalcev lahko zbirajo in obdelujejo le pooblaščene osebe Organizatorja in Razstavljavca (samostojni upravljavci podatkov) pod pogojem, da za takšno obdelavo podatkov razpolagajo z ustrezno pravno podlago. Razstavljavec bo osebne podatke zbiral in obdeloval samo za potrebe kadrovanja, ob tem pa bo posameznikom omogočal uveljavljanje njihovih pravic. Razstavljavec izrecno izjavlja, da osebnih podatkov ne bo posredoval drugim nepooblaščenim pravnim ali fizičnim osebam, prav tako prevzema vso odgovornost, da se bo ravnal v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, zlasti, vendar ne izključno, v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Organizator ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne pridobitve, obdelave in hrambe osebnih podatkov s strani Razstavljavca.

Organizator osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, internimi pravilniki in Politiko zasebnosti spletnega mesta kariernisejem.com. V njej je zajeta tudi uporaba piškotkov na teh spletnih mestih.

 1. ČIŠČENJE RAZSTAVNIH PROSTOROV

 

Pri izvedbi fizičnih sejmov je potrebno Razstavne prostore vrniti v prvotno stanje. V ta namen Organizator skrbi za čiščenje sejmišča in hodnikov (hojnic) v dvoranah. Čiščenje Razstavnih prostorov je dolžnost vsakega Razstavljavca; po naročilu pa ga na stroške Razstavljavca lahko prevzame Organizator oziroma od njega določeni Pooblaščeni izvajalci. Razstavljavec je dolžan ustrezno ločevati odpadke (steklo, embalaža, organski odpadki in papir) v za to namenjene vrečke, ki jih zagotovi Organizator, na stojnice oziroma zbiralnike, ki se nahajajo v dvorani. V primeru, da Razstavljavec Razstavnega prostora ne pospravi  ali odpadkov ustrezno ne loči ga lahko Organizator kaznuje oziroma nanj prenese morebitne stroške pospravljanja in dodatnega ločevanja odpadkov ter inšpekcijskih sankcij v višini do 5.000,00 EUR oziroma dejansko nastalih stroškov (kar je več). Odvoz smeti je organiziran s strani Organizatorja.

 1. OPOZORILO ORGANIZATORJA!

Organizator si pridržuje pravico do zavrnitve vseh aktivnosti na Razstavnem prostoru in teh spletnih straneh, ki so enake ali sorodne aktivnostim, katere so del programa predvidenega s strani Organizatorja. Sankcionirana bo vsaka oblika nedovoljenega oglaševanja Razstavljavca in tretjih oseb, ki ne bo v skladu s temi Pravili in pogoji ter ostalimi navodili Organizatorja, ki so zajeta v različnih podpornih dokumentih, katere je Organizator predhodno posredoval Razstavljavcem ali jih objavil na teh spletnih straneh. Vse sodelujoče opozarjamo, da se vzdržijo izvajanja vseh aktivnosti, ki bi lahko motile ostale udeležence.

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Organizator si prizadeva za nemoteno delovanje teh spletnih strani, povezanih tretjih strani in vseh storitev, ki izhajajo iz teh Pravil in pogojev. Ne glede na navedeno pa Organizator ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi lahko nastale zaradi uporabe teh spletnih strani in povezanih storitev. Organizator zato ne prevzema odgovornosti za:

 1. za nedelovanje spletnega mesta in storitev zaradi nepoznavanja njihove uporabe;
 2. kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja in nespretnosti Razstavljavca ali Obiskovalca;
 3. morebitne poškodbe programske opreme ali računalniške opreme;
 4. slabo delovanje ali nedelovanje spletnega mesta oziroma storitev zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja;
 5. motnje delovanja spletnega mesta, ki so posledica višje sile;
 6. morebitno škodo, ki bi nastala Razstavljavcu ali Obiskovalcu zaradi nezmožnosti uporabe spletnega mesta, zaradi zaupanja v vsebino storitve portala, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala;
 7. vsebine, ki jih objavijo na teh spletnih straneh ali na lokaciji Sejma Razstavljavci in/ali Obiskovalci;
 8. netočne podatke Razstavljavcev ali Obiskovalcev, ki jih podajo na teh spletnih straneh oziroma na lokacijah Sejma;
 9. zagotovitev odzivnosti Razstavljavcev in Obiskovalcev;
 10. zagotovitev obiskanosti Sejma;
 11. škodljive posledice uporabe vsebin portala, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost;
 12. poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari na Sejmu (razstavni predmeti, oprema, osebni predmeti in drugo) nastale zaradi ravnanja Razstavljavca, Obiskovalca ali tretjih oseb;
 13. za škodo, ki jo Razstavljavec ali Obiskovalec utrpita zaradi tatvine, požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, nesreče ali kateregakoli drugega vzroka;
 14. za telesne in druge poškodbe Razstavljavca, Obiskovalca in tretjih oseb;
 15. za vozila, ki jih na področju sejmišča in parkirišča pustijo Razstavljavci, njihovi uslužbenci ali izvajalci, Obiskovalci ali tretje osebe;
 16. za pomanjkljive vpise v sejemske priloge, vodnike in druge materiale, ki so posledica pomanjkljivih podatkov s strani Razstavljavca ali za tiskarske/oblikovne napake;
 17. za nedelovanje storitev zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve;
 18. kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih utrpel Razstavljavec, Obiskovalec ali tretje osebe zaradi uporabe teh spletnih strani in/ali sodelovanja na Sejmu ali javne objave podatkov skladno s temi Pravili in pogoji.

Vse zgoraj navedene omejitve veljajo v največji možni meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja. Morebitna ustrezna zavarovanja v zgoraj navedenih primerih sklene Razstavljavec, Obiskovalec ali povezana tretja oseba na lastne stroške. Organizator si pridržuje pravico odstraniti kakršnekoli vsebine, ki bi kršile ta Pravila in pogoje ter veljavno zakonodajo.

 1. KONČNE DOLOČBE

Organizator si prizadeva zagotavljati nemoten dostop do teh spletnih strani in vseh povezanih storitev, vendar pa tega ne more v celoti zagotavljati. Ob tem si pridržuje pravico do krajše ustavitve delovanja iz tehničnih razlogov (odprava tehničnih težav, nadgradnje ipd.). V primeru predvidenih daljših prekinitev bo Organizator obveščal preko teh spletnih strani.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh Pravil in pogojev. Vse spremembe bodo objavljene na spletnih straneh kariernisejem.com in stopijo v veljavo z dnem njihove objave.

Za situacije, ki jih določbe teh Pravil in pogojev ne predvidevajo, se smiselno uporablja veljavna zakonodaja Republike Slovenije.

Vse vpletene stranke si bodo prizadevale morebitne spore reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ni možna, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, september 2020

Pogoji uporabe

ZADNJI NOVICI

Svet kompetenc: Virtualni timi

Ste soočeni z delom od doma v času samoizolacije ali pa ste ostali doma brez možnosti dela? Pripravili smo nasvete, kaj lahko naredite že sedaj, da bo vrnitev v »običajne razmere« lažja....

Preberi

Karierni sejem MojeDelo.com v Novi ...

Zaradi trenutne zdravstvene situacije v Italiji smo bili v skrbi za zdravje naših razstavljavcev in vseh obiskovalcev Kariernega sejma MojeDelo.com v Novi Gorici primorani prestaviti dogodek, napovedan za 5. marec 2020. Karierni sejem Moje...

Preberi
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov